0767-669044 info@hogafiber.se

Markägarinformation

Markägarinformation om kommande fibernät i din bygd

Inom den närmsta tiden kommer vi att börja bygga ett fiberoptiskt nät för modern digital kommunikation i ditt område. Intresset är stort för att få tillgång till en säker och snabb internetuppkoppling, modern TV och säker telefoni.

Alla berörda markägare kommer att bli kontaktade. I de fall du önskar en annan dragning kommer du få möjlighet att ändra detta vid tillfälle som meddelas senare. Är det stora ändringar kan vi göra dessa tillsammans på din fastighet.

Uppdragsgivare för projektet är alla hushåll i området som önskar en fiberuppkoppling och nätägaren IP-Only som investerar i modern fiberstruktur.

Så här går det till
Alla parter, både ledningsägaren och markägaren tjänar på att fiberkabeln ligger så säkert och skyddat som möjligt. Nätet som vi bygger kommer att leverera tjänster de kommande 50 åren till er så vi vill göra det så bra som det bara går. IP-only har tagit fram en första projektering som ett förslag till dragning. Men, det är ni som markägare som har den bästa kunskapen om hur vi bör och kommer att gå fram.

Samarbete med dig som markägare
Vid behov finns det möjlighet att tillsammans med dig som markägare träffas. Vid det tillfället kommer vi att visa dig kartor över området i stort och ni får sedan möjlighet att diskutera sträckningen med oss. Eventuellt går vi ut i terrängen och tittar. När vi kommit fram till hur det skall gräva, ritas det in på en karta och ett markavtal tecknas. När bygget är klart får du en GPS-inmätt karta där kabeln kan lokaliseras.

Bygget i praktiken
Själva bygget består av att vi lägger ner en slang i marken, som vi sedan blåser in en fiberkabel i.  Vi kallar det kanalisation.

Plöjning och slang
Oftast kan vi plöja ner slangen med en kabelplog monterad på en grävmaskin. Förläggningsdjupet är 60–70 cm i åkermark och terräng. Vi försöker anpassa maskinparken efter terrängen. Oftast är stora 20 tons bandmaskiner mest skonsamt för marken. Längs vägar använder vi företrädesvis hjulgående maskiner. Vi vill så långt som möjligt aldrig förlägga i skogsmark. Vi försöker finna vägar som ger så liten påverkan som möjligt. Vi försöker finna höglinjer och åkerkanter där vi inte riskerar att skada dräneringar. Vid känsliga partier kan vi förlägga djupare om risk finns för körskador. Markskadorna blir oftast helt obetydliga och vi kommer att ersätta för skadad gröda om vi behöver köra i sådan. Om det uppstår skador på mark eller anläggning som vi orsakat av oaktsamhet kommer vi att ersätta för dessa. När vi behöver passera större vägar försöker vi borra under dessa för att skona vägbanan.

Kopplingsskåp
För att sammanbinda alla fastigheter kommer även kopplingsskåp att placeras ut. Avståndet mellan skåpen är 200–400 meter och vi lägger stor vikt att placera dessa så att de står säkert och inte ger olägenheter med sin placering.

Ledningar och ansvar
Innan bygget startar kontrollerar vi var det finns ledningar i marken. Vi har också gjort samråd med Länsstyrelsen och inhämtat de tillstånd som myndigheter kräver. Dessa utgör en grund för hur och var vi kommer att lägga slangen.

Hjälp oss att inte skada
Av erfarenhet så vet vi att det finns många ledningar och kablar som inte finns angivna i några kontrollsystem. Ledningskollen är det offentliga system som de allra flesta ledningar finns angivna i av de stora ledningsägarna. Vi vet dock att du har ett antal ledningar som inte finns angivna och utmärkta. Vi ber dig att fundera över var du har dina egna ledningar. Det kan vara:

  • Dagvattentrummor
  • Dräneringar från byggnader
  • Interna el & tele-ledningar
  • Sommarvattenledningar
  • Avloppsanordningar
  • Jordvärme

Märk ut dessa med käppar som anger riktning och vad som finns i marken. Ta gärna kontakt med arbetsledaren på plats så skador kan undvikas i största möjliga mån.

Vårt markavtal
IP-Only har tagit fram ett markavtal som är bra för både markägaren och ledningsägaren. Syftet är att skydda båda parter för framtida problem.  Detta avtal är ett civilrättsligt avtal som löper i 25 år och medger endast att den ursprungliga ledningen får förläggas och i den mån det behövs, repareras och underhållas. Ingen utökad förläggning i marken får ske med detta avtal. Avtalet reglerar båda parters skyldigheter och rättigheter och är ett normalavtal mellan lednings- och markägare.