0767-669044 info@hogafiber.se

Nyheter

Beslut av årsmötet 30/6 2020

Vid årsmötet den 30 juni 2020, vilket hölls genom poströstning, bifölls styrelsens förslag att föreningen skall avvecklas då vi inte har några tjänster att erbjuda. Detta arbetet har nu påbörjats genom att styrelsen har ansökt till Bolagsverket om ’Frivillig likvidation’ av Hoga Fiber ekonomisk förening. Till likvidator valde årsstämman advokat Ulrika Rutgersson.

Det har varit medlemmarnas önskan att föreningen skulle fortsätta sin verksamhet under utbyggnadstiden och att vi då skulle fungera som stöttande och behjälpliga med allehanda frågor gentemot fiberoperatören IpOnly. Detta har vi genomfört via regelbundna avstämningsträffar med IpOnly´s lokala byggledning här på Tjörn.

Utbyggnaden beräknas avslutas i oktober månad, varför styrelsen valt att påbörja likvidationen av föreningen. Detta för att undvika att få kostnader för bokslut mm som löper in på år 2021.

Styrelsen vill härmed passa på att tacka för den tid som ni medlemmar funnits med oss på resan mot att fibersätta landsbygden av södra Tjörn. Även om vi inte fick igenom vårt gruppavtal, så är vi övertygade om att vi, genom Hoga Fiber´s arbete och engagemang, bidragit till att få en fiberutbyggnad, även till de mest avlägsna delar av södra Tjörn

Vår förhoppning är att alla Ni fiberkunder skall få nytta och nöje av Er fiberuppkoppling.

Tjörn

7 augusti 2020

Styrelsen genom

Lars Söderlund

Ordförande

Status 28/6 IP-Only

Just nu kvarstår drygt 100 fastigheter vilket inkluderar både nybeställningar samt beställningar som tillkommit under året. Vi arbetar nu främst med att koppla upp de fastigheter som beställde under nyförsäljning 2016/2017.
Det kvarstår väldigt lite grävning i området, just nu pågår arbetet på Bräckevägen. IP-Only kommer att ha entreprenörer på plats under hela sommaren i området och de fastigheter som ännu inte har installerats kommer att driftsättas löpande under och efter sommaren. Har du som fastighetsägare ännu inte fått en kontakt inför din installation kommer du inom kort att bli kontaktad av Ottsjö Entreprenad AB för att boka ett projekteringsmöte.

Medlemskap i Hoga Fiber 2019

I slutet av november 2019 skickade vi ut faktura för medlemskapet i Hoga Fiber under 2019. Fortfarande har tyvärr en del av medlemmarna inte betalt denna avgift trots påminnelse. En anledning som en del av medlemmarna anger är att man inte längre vill vara medlem. Tyvärr kan man inte bara låta bli att betala och på så vis avsluta medlemskapet utan vi måste ha en uppsägning, samt att betalningen för 2019 görs. Om en uppsägning görs kommer naturligtvis medlemskapet att upphöra fr o m 2020.

Vi ber samtidigt om ursäkt för att några som betalt för 2019 tyvärr blivit påminda. Detta beror oftast på att fakturanummer eller kundnummer inte angivits på betalningen och inte kunnat kopplas till medlemskapet.

Hur vet jag om fiberanslutningen är inkopplad?

Efter att fiberboxen är monterad och fibern är indragen i boxen återstår det några steg innan du kan beställa internet & TV. På fiberboxen finns det ett par lampor som skall lysa. Först och främst måste strömmen vara ansluten så att POWER lyser grönt.

När sedan fibern är kopplad hela vägen till kopplingsstationen kommer även WAN-lampan att lysa. Då bör det komma ett meddelande från IP-Only att fibern är klar. Det kan då dröja någon dag innan du kan lägga en beställning på bredband/TV/telefoni.

Titta gärna på något av erbjudandena från ELJI Elektronik (Com Hem).

 

Besiktning av förläggningsdjup

Ip-Only har engagerat en oberoende besiktningsman för att följa upp de anmärkningar som Hoga Fiber gjort avseende bristande förläggningsdjup av kanalisationen för fiberkabeln inom tomtmark..

Det kommer att gå till så att besiktningsmannen försiktigt gräver på 2 eller 3 ställen längs kanalisationen för att fastställa hur djupt den ligger och om det finns möjlighet att förlägga den djupare på de ställen där djupet understiger 30 cm.

Ni som anmält bristande förläggningsdjup kommer att bli kontaktade via mail. Er närvaro vid kontrollen är inte nödvändig, men det underlättar naturligtvis.

Har ni frågor? Kontakta ordförande Lars Söderlund på telefon 076-7669044

Ansvarig för kontrollbesiktningen är Magnus Johansson på D-Konsult. Magnus nås på telefon 0733-220806

Statusuppdatering 2019-01-25

Över 600 hushåll i södra Tjörn har fått sin fiberanslutning

Fiberprojektet fortlöper och 56% av hushållen har fått sin fiberanslutning installerad och driftsatt. IP-Only arbeter nu med att installera och driftsätta kvarvarande hushåll.

Byggnationen fortsätter och just nu sker grävarbete längs väg 723 som är en utmanade grävsträcka. Parallellt med grävningen arbetar de även med att blåsa fiberslangar i rören samt installerar fibermottagare inomhus hos de som beställt.

För att fiberanslutningen skall börja fungera så snart fibermottagaren är installerad arbetar de hela tiden med ”signalen i ryggen”, så slipper kunden att vänta på driftsättning och tjänster kan beställas direkt. Så länge väderleken är mild kommer arbetet att fortlöpa, om det blir tjäle i marken kommer grävarbetet påverkas och eventuellt behöva pausas. IP-Only räknar med att byggnationen kommer att pågå under 2019.

Statusuppdatering 2018-08-15

Just nu är ca 500 kunder inkopplade. Arbete pågår att få område 1 och 2 helt klara. Även inom delar av område 3 pågår arbete. För övriga dröjer det till kvartal 2 (april-juni) 2019. Detta beroende på att ett antal markägare inte vill skiva avtal med IP-only utan det måste ske via Lantmäteriet och ledningsrätt.

För de som väntar på intrångsersättning kommer denna enligt Netel att betalas ut när hela projektet är klart och all fiberkabel är inmätt.

Läs mer om ledningsrätt >>

Statusuppdatering 2018-06-29

Enligt den senaste informationen från IP-Only är nu närmare 400 kunder inkopplade. Ytterligare ca 100 st är inkopplade men inte driftsatta bl a beroende på att strömförsörjningen hos kunden inte är inkopplad.

Etapp 3 och 4 kommer att bli rejält försenat p g a att ca 15 markägare inte vill teckna markavtal med IP-Only. Dessa överlämnas därför till Lantmäteriet för att få s.k. ledningsrätt. Att få detta till stånd kommer att ta ett antal månader, vilket innebär att driftsättning av ca 375 kunder i etapp 3 och 4 först kommer att ske under april – juni 2019.

Just nu är 8 grävlag (Jarlen Entreprenad och Elkraftsteamet) i gång och färdigställer etapp 1 och 2. Fiberblåsning utförs av Fibergrävarna. Svetsning och montering av boxar görs av Link to Link. Ett arbetslag åker runt och återställer efter gjorda installationer och en kontrollant kommer att finnas på plats en dag i veckan.

Installationen på Mjörn beräknas vara klar under juli 2018.

Vecka 31 och 32 utförs inga arbeten p g a semester.

Tidplan (uppdaterad 2018-01-26)

leveranstidplan Tjörn södra

Grov leveranstidplan Tjörn södra

Senaste tidplanen som presenterats av IP-Only 2018-01-26:

Etapp 1: Januari/Februari 2018
Etapp 2: Februari/Mars 2018
Etapp 3: April 2018
Etapp 4: April – september 2018

Fortfarande saknas en del markavtal, framför allt i etapp 4.

Drygt 100 anslutningar är driftsatta.

Har du fler frågor?

Om du inte får svar på dina frågor, kontakta oss när du vill.